Latest Entries »

NG 4 Ankers

NG 4 Ankers

Die gemeente Sasolburg-Vier Ankers het op 1 Januarie 2000 ontstaan met die samesmelting van die drie gemeentes: Sasolburg, Sasolburg-Wes en Sasolburg-Noord en het homself daartoe verbind om ’n gemeente te wees wat daarop ingestel is om, behalwe die gewone diens aan sy lidmate, ook die belange van die gemeenskap waarvan hy deel is, op die hart te dra.  Die gemeente se naam dui op die feit dat daar slegs een Rots is, Jesus Christus, die enigste anker en fondasie vir elke kind van die Here.  Die gemeente is egter in hierdie Rots geanker deur die vier gereformeerde ankers in die Here deur (1) die geloof alleen,  (2) die genade alleen,  (3) deur die Skrif alleen en  (4) in Christus Jesus alleen.

Die NG 4 Ankers se kerksentrum is op die hoek van Eric Louw en Felixstowe strate in Sasolburg.

Eredienstye:

Sondae

  • 09:00 – Oggenddiens in die kerkruimte
  • 09:00 – Jeugdiens in die saal
  • 18:00 – Aanddiens in die kerkruimte

Kerssangdiens 2012 115

Donderdae – Meditatiewe Erediens in die kerkruimte

  • 18:00

Kantoor Tel nr:      016 976 7500

Kantoor Faks nr:   016 976 7501

E-pos addres:        vierankers@absamail.co.za

Posadres:               Posbus 370 ; Sasolburg ; 1947

Gholfdag : 6 Mei 2016

 

Die Kerkjaar siklus

kerklike_jaar_img

Opkomende gebeurtenisse vir 2016:

11 Augustus   10:00 Aksie Lekkerlewe

14 Augustus   09:00 Nagmaal

13 Oktober      10:00 Aksie Lekkerlewe

3 November    10:00 Aksie Lekkerlewe

6 November    09:00 Belydenisaflegging

20 November  18:00 Kerssangdiens

1 Desember      10:00 Aksie Lekkerlewe

25 Desember    09:00 Kersdiens

31 Desember     Oujaarsdagdiens

Rugama


cute little boy reading newspaper wallpaper

Rugama : Uitgawe 47

webrugama-47-p1webrugama-47-p2webrugama-47-p3webrugama-47-p4

 

Leraars

Tans is daar twee leraars in die gemeente: Dr. Manie Kleynhans en Dr. Roelf Pienaar.

Op Sondag 24 April 2016 het die gemeente egter afskeid geneem van ds Salzmann.  Hy het ‘n beroep aanvaaar na die NG Kerk Hospitaalpark.  Sy bevestiging in die nuwe gemeente was op 8 Mei tydens die oggenddiens.

 

Ds Danie Pretorius het namens die Ring van Sasolburg afskeid van ds Salzmann geneem waarna dr Kleynhans namens die gemeente afskeid geneem het en die amptelike dokumente vir die diensaanvaarding van Craig en Natercia in Bloemfontein, oorhandig het.

Manie Kleynhans

Manie en gesin

Manie is op 19 April 1953 in Vereeniging gebore.  Sy laerskool loopbaan geskied aan die Volkskool Viljoensdrif, waarna hy standerd 6 aan die Hoërskool Willem Pretorius op Heilbron voltooi.  Die res van sy hoërskool opleiding geskied aan die Hoërskool Drie Riviere in Vereeniging, waar hy in 1970 matrikuleer.  Hierna verrig hy militêre diens by die Mediese Dienskorps as instrukteur, en in 1972 registreer hy vir die graad BA-Admissie aan die PU vir CHO.  In 1976 voltooi hy sy studie aan die PU vir CHO, en in 1977 registreer hy vir sy teologiese studies aan die Universiteit van Pretoria waar hy onderskeidelik die BD-graad en die Nagraadse Diploma in Teologie verwerf. As teologiese student is hy vir twee jaar betrokke by gevangenisbearbeiding en vir een jaar as pastorale hulp in die gemeente Arcadia in Pretoria.  In 2009 behaal hy die graad D.Th in Kerkreg aan die Universiteit van die Vrystaat.

In 1980 word hy as proponent van die NG Kerk gelegitimeer en op 25 April 1981 word hy georden en bevestig as leraar van die NG Gemeente Sasolburg, waar hy diens verrig tot aan die einde van 1999.  Op 1 Januarie 2000 smelt die gemeente saam met twee ander gemeentes van die Ring van Sasolburg om die Ned Geref Gemeente Sasolburg-Vier Ankers te word, waar Manie sedertdien saam met sy kollegas in ʼn span die Here dien.

Manie is op 30 April 1977 met Wilma Olivier getroud en uit die huwelik is drie dogters, Izet, Elne en Suné gebore.  Benewens sy fokus op krisis- en hospitaal-pastoraat, het Manie ʼn besondere aanvoeling vir die versorging van bejaardes.  Hierbenewens is hy begaaf met administratiewe vaardighede en dien hy met hierdie talente die Here ook in die breër kerkverband as skriba onderskeidelik van die Vrystaatse Sinode en van die Algemene Taakspan Regte van die NG Kerk.  Manie glo die gemeente is geroep om ʼn wesenlike verskil te maak in die gemeenskap, om uiteindelik in die hele samelewing gestaltes van die koninkryk van God sigbaar te laat word.

Roelf Pienaar

Roelf Pienaar

Roelf is in Bloemfontein gebore en is eers ’n leerling van laerskool Sand du Plessis totdat hy saam met sy gesin verhuis na Vryheid in Noord-Natal.  Hier was hy ’n leerling aan die laerskool Lucas Meyer en hy matrikuleer aan die Hoërskool Pionier.  Hy studeer aan die UOVS en UNISA teologie en maatskaplike werk.  Die NG Gemeente Sasolburg-Noord stel hom as’n proponent aan vanaf 1 April 1992 en na twee jaar word die pos in ’n tweede predikantpos omskep en word hy as leraar van die NG Kerk bevestig.  Noord-gemeente smelt saam met twee ander gemeentes om Vier Ankers te word.

Hy is getroud met Johanette wat die Akademiese Hoof is by die plaaslike Kollege, Flavius Mareka.  Die egpaar het vyf kinders, 3 seuns en 2 dogters, en kan daagliks van God se seën getuig.

Roelf glo dat die kerk die gemeenskap waarvan dit deel is moet versorg en daarom is hy by verskeie uitreikaksies betrokke.  Hy glo God het die wêreld vir Hom geskep met die oog op sy eie geluk en dat Hy gelukkig is as almal in sy vreugde deel.  Roelf en Johanette werk hartlik saam om God se geluk met alle mense te deel.

Craig Salzmann

Craig 028

 

Craig is die jongste en nuustste leraar in die gemeente. Hy het in 2008 afgestudeer aan die Universiteit van Pretoria, en NG 4 Ankers is sy eerste gemeente waar hy as voltydse leraar aangestel is. Hy is gebore op 9 Januarie 1983 te Vanderbijlpark, en het skool gegaan in Secunda, om net weer na die afloop van sy studies terug te verhuis na die Vaal 3 hoek. Nadat hy gematrikuleer het, het hy saam met die diensjaar groep SCAS (Sport vir Christus Aksie suid-Afrika) na verskeie skole deur die land getoer, om die goeie nuus van Christus te verkondig. In 2003 begin hy sy teologiese studies aan die Universiteit van Pretoria. Jongmense is sy passie! Craig is iemand wat glo in verhoudingsbou, en glo ook dat dit ‘n aspek is, wat baie waardevol in die kerk is.  Verder het Craig ook waardering vir stil momente, veral in meditatiewe/kontemplatiewe eredienste, momente waar mens bewustelik kan dink oor God en Sy nabyheid in ons lewens. Craig het op 26 Maart 2011, met Natercia in die huwelik getree en in Augustus 2014 is hul dogter gebore.  Verder is hy iemand wat daarvan hou om in die buitelig te lewe, met  fietsry, fotografie en visvang hoog op sy ontspanningslys.

Jeug

Hallo daar en welkom by 4 Ankers Jeug!

Jeugaksies op Sondae verloop as volg:

  • Junior Kategese     –   8:00
  • Jeugdiens 12-20’s   –   9:00
  • Senior Karegese    –   10:00

Raak vriende met ons op Facebook – “Vier Ankers Sasolburg” (http://www.facebook.com/vierankers.sasolburg)

Verder reel ons van tyd tot tyd Events wat ons saam aanpak. Hou dop vir meer inligting hieroor!

IMG_1159

IMG_1204

BASAAR 2016 

Ons dank die Here vir ‘n wonderlike geseënde basaar.

Alhoewel ons aanvanklik die weer bekommerd dop gehou het, het die Here ons gebede gehoor en ons met mooi weer geseën.  Die ekonomie knyp en tog het almal die dag geniet met al die lekker dinge om te koop en te geniet.  Al die basaar lekkernye saam met die tradisionele witolifante en tweedehandse boeke het die dag sommer propvol lewe gemaak en aan die einde van die dag kon ons die Here loof vir sy liefde en genade.