Latest Entries »

NG 4 Ankers

NG 4 Ankers

S26 48_427 E27 49_720

Die gemeente Sasolburg-Vier Ankers het op 1 Januarie 2000 ontstaan met die samesmelting van die drie gemeentes: Sasolburg, Sasolburg-Wes en Sasolburg-Noord en het homself daartoe verbind om ’n gemeente te wees wat daarop ingestel is om, behalwe die gewone diens aan sy lidmate, ook die belange van die gemeenskap waarvan hy deel is, op die hart te dra.  Die gemeente se naam dui op die feit dat daar slegs een Rots is, Jesus Christus, die enigste anker en fondasie vir elke kind van die Here.  Die gemeente is egter in hierdie Rots geanker deur die vier gereformeerde ankers in die Here deur (1) die geloof alleen,  (2) die genade alleen,  (3) deur die Skrif alleen en  (4) in Christus Jesus alleen.

Die NG 4 Ankers se kerksentrum is op die hoek van Eric Louw en Felixstowe strate in Sasolburg.

Eredienstye:

Sondae

  • 09:00 – Oggenddiens
  • 18:00 – Aanddiens

Kerssangdiens 2012 115

Donderdae  om 18:00 Meditatiewe Erediens

index

Advertisements

Kantoor Tel nr:      016 976 7500

Kantoor Faks nr:   016 976 7501

E-pos addres:        vierankers@absamail.co.za

Posadres:               Posbus 370 ; Sasolburg ; 1947

 

Die Kerkjaar siklus

kerklike_jaar_img

Opkomende gebeurtenisse vir 2017:

12 Maart  –  Kategeseskool sluit

13 April  –  Nagmaal

14 April  – Goeie Vrydag

16 April  –  Paasfees

 

Rugama


cute little boy reading newspaper wallpaper

Rugama : Uitgawe 37

 

Rugama 37 p1Rugama 37 p2Rugama 37 p3Rugama 37 p4

 

 

Leraars

Die gemeente het twee leraars: Dr. Manie Kleynhans en Dr. Roelf Pienaar.

Manie Kleynhans

Manie en gesin

Manie is op 19 April 1953 in Vereeniging gebore.  Sy laerskool loopbaan geskied aan die Volkskool Viljoensdrif, waarna hy standerd 6 aan die Hoërskool Willem Pretorius op Heilbron voltooi.  Die res van sy hoërskool opleiding geskied aan die Hoërskool Drie Riviere in Vereeniging, waar hy in 1970 matrikuleer.  Hierna verrig hy militêre diens by die Mediese Dienskorps as instrukteur, en in 1972 registreer hy vir die graad BA-Admissie aan die PU vir CHO.  In 1976 voltooi hy sy studie aan die PU vir CHO, en in 1977 registreer hy vir sy teologiese studies aan die Universiteit van Pretoria waar hy onderskeidelik die BD-graad en die Nagraadse Diploma in Teologie verwerf. As teologiese student is hy vir twee jaar betrokke by gevangenisbearbeiding en vir een jaar as pastorale hulp in die gemeente Arcadia in Pretoria.  In 2009 behaal hy die graad D.Th in Kerkreg aan die Universiteit van die Vrystaat.

In 1980 word hy as proponent van die NG Kerk gelegitimeer en op 25 April 1981 word hy georden en bevestig as leraar van die NG Gemeente Sasolburg, waar hy diens verrig tot aan die einde van 1999.  Op 1 Januarie 2000 smelt die gemeente saam met twee ander gemeentes van die Ring van Sasolburg om die Ned Geref Gemeente Sasolburg-Vier Ankers te word, waar Manie sedertdien saam met sy kollegas in ʼn span die Here dien.

Manie is op 30 April 1977 met Wilma Olivier getroud en uit die huwelik is drie dogters, Izet, Elne en Suné gebore.  Benewens sy fokus op krisis- en hospitaal-pastoraat, het Manie ʼn besondere aanvoeling vir die versorging van bejaardes.  Hierbenewens is hy begaaf met administratiewe vaardighede en dien hy met hierdie talente die Here ook in die breër kerkverband as skriba onderskeidelik van die Vrystaatse Sinode en van die Algemene Taakspan Regte van die NG Kerk.  Manie glo die gemeente is geroep om ʼn wesenlike verskil te maak in die gemeenskap, om uiteindelik in die hele samelewing gestaltes van die koninkryk van God sigbaar te laat word.

Roelf Pienaar

Gesinsfoto

Roelf is in Bloemfontein gebore en is eers ’n leerling van laerskool Sand du Plessis totdat hy saam met sy gesin verhuis na Vryheid in Noord-Natal.  Hier was hy ’n leerling aan die laerskool Lucas Meyer en hy matrikuleer aan die Hoërskool Pionier.  Hy studeer aan die UOVS en UNISA teologie en maatskaplike werk.  Die NG Gemeente Sasolburg-Noord stel hom as’n proponent aan vanaf 1 April 1992 en na twee jaar word die pos in ’n tweede predikantpos omskep en word hy as leraar van die NG Kerk bevestig.  Noord-gemeente smelt saam met twee ander gemeentes om Vier Ankers te word.

Hy is getroud met Johanette wat die Akademiese Hoof is by die plaaslike Kollege, Flavius Mareka.  Die egpaar het vyf kinders, 3 seuns en 2 dogters, en kan daagliks van God se seën getuig.

Roelf glo dat die kerk die gemeenskap waarvan dit deel is moet versorg en daarom is hy by verskeie uitreikaksies betrokke.  Hy glo God het die wêreld vir Hom geskep met die oog op sy eie geluk en dat Hy gelukkig is as almal in sy vreugde deel.  Roelf en Johanette werk hartlik saam om God se geluk met alle mense te deel.

Jeug

Jeugaksies op Sondae verloop as volg:

  • Junior Kategese     –   8:00
  • Senior Kategese    –   10:00